A’udhu Billahi Minash-Shaytanir Rajeem”

Bismillahi, Wassalatu ala rasoolillah. Amma ba’d !

Assalamualaykom wa rahmatullahi wa barakatuh..

Mga kapatid kong muslim, Mga kapatid ang pag aayuno ay isang itakdang tungkulin sa bawat muslim babae man lalaki sa tamang gulang, kaya dapat natin malaman kung ano ba ang makakasira sa pag aayuno sa buwan na ramadan.

1. Ang pakikipagtalik sa mga oras ng pag-aayuno (mula bukang-liwayway hanggang sa takip-silim). Ang kusang paglabag nito ay kinakailangan ang pag-aayuno ng sunod-sunod na animnapung araw bilang kapalit ng nasirang isang araw na pag-aayuno dahil sa pakikipagtalik.

2. Ang sinadyang abutin ang sukdulang maglabas ng semilya sa pamamagitan ng paghalik, lambingan, karinyo o anupaman. Subali’t ang sensuwal na panaginip o di sinasadyang paglabas ng semilya ay hindi nakasisira ng pag-aayuno.

3. Ang pagkain, pag-inom, paninigarilyo o anumang iniksiyon bilang kapalit ng pagkain o inumin.

4. Ang sinasadyang pagsuka. (Ang hindi sinasadyang pagsuka ay hindi nakasisira ng pag-aayuno).

5. Ang paglabas ng dugo na sanhi buwanang dalaw at panganganak

Ang mga nasirang araw ng pag-aayuno sa mga naturang kadahilanan bilang 2 hanggang 5 ay nararapat na bayaran ng isang araw sa bawa’t araw na nasira.

Sa kabilang dako naman, ang paggamit ng Kuhl (maitim na tinta na pangguhit sa mata), mga gamot na pinapatak sa mata, ilong at tainga ay hindi nakasisira ng pag-aayuno. Ito ay hindi mga pagkain o kapalit ng pagkain. Ang paggamit ng pabango, siwak (ugat ng isang halamang ginagamit na panlinis ng ngipin) o sepilyo na walang pastang panlinis ay hindi nakasisira ng pag-aayuno. Maaari ring maligo habang nag-aayuno.

Nararapat na magkaroon ng maliwanag na intensiyon sa pag-aayuno bago magbukang-liwayway. Ang intensiyong ito ay nararapat na isa-isip lamang. Ang malakas na pagbanggit ng anumang kataga upang sabihin ang intensiyon ay isang Bid’ah (isang kabaguhan o pagdaragdag na hindi tinatanggap ng Islam). Ang Propeta (saw) at maging ang kanyang mga kasamahan ay hindi bumuo ng anumang pangungusap upang sabihin ang intensiyong mag-ayuno.

Gayundin dapat tandaan natin na tungkulin ng mga Muslim ang pag-iwas sa lahat ng mga hindi magandang gawain at pagsasalita sa lahat ng oras kahit hindi pa sa buwan ng Ramadan, nguni’t higit sa buwan na ito, katulad ng sinabi ng Propeta (saw):

“Hindi kailangan ng Allah ang pag-iwas sa pagkain at inumin (ang pag-aayuno) ng isang Muslim kung ito ay hindi umiiwas sa mga maling gawain at mga salita.” (Bukhari)

Kaya nga kapatid iwasan natin ang mga bagay nakasira sa pag aayuno sapagkat ito ay higit nakakabuti sa atin. In’ShaAllah..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here